İdare Hukuk Çalışma Soruları

5 Şubat 2010 by B.Selçuk ÖKSÜZ
Leave a reply »
WP Greet Box icon
Merhaba! Selcukoksuz.com adresine hoş geldiniz. Eğer yeni iseniz ve içeriğimizi takip etmek isterseniz RSS Abonesi Olabilirsiniz.
Mailinize onay mesajı gönderilecektir. Cevaplamayı unutmayınız.

Anayasa-İdare Soruları

1)         I. Köyün güvenlik ve sağlığını korumak

II. Evlendirme

III. Davacı veya hasım olarak mahkemede bulunmak

Hangileri muhtarın devlet işlerinden ayrı olarak köy işleri arasındadır?

a) Yalnız I                   b) Yalnız II                     c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

2) Hangisinde valinin atanma usulü doğru olarak verilmiştir?

a)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

b)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın onayı ile

c)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile

d)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

e)      İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile

3)         I. 1924             II. 1961            III. 1982

Yukarıdaki anayasaların hangisinde “anayasanın üstünlüğü” ilkesi benimsenmiştir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

4)         I. Halkçılık                    II. Devletçilik                III. İnkılapçılık

1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermemiştir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

5)         I. Milliyetçi Devlet                     II. Türk Milliyetçiliği                  III. Milli Devlet

1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermiştir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız III                  c) I-II                    d) II-III              e) I-II-III

6) Anayasal düzende tek dereceli seçim ilkesine ilk kez ne zaman yer verilmiştir?

a)      Kanun-i Esasi 1909 yılı değişikliği

b)      1924 Anayasası

c)      1924 Anayasası 1946 yılı değişikliği

d)      1961 Anayasası

e)      1961 Anayasası 1971 yılı değişikliği

7)         I. Adil yargılanma hakkı

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı

III. Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olma gereğince vatandaşın yabancı bir ülkeye                geri verilebileceği

Hangileri 1982 Anayasası’nın ilk halinde mevcut değildir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) II-III                  e) I-II-III

8)         I. Bilim ve sanat hürriyeti

II. Düzeltme ve cevap hakkı

III. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Hangileri negatif statü haklarındandır?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) II-III                  e) I-II-III

9)         I. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir

II. Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır

III. Özelleştirme

Hangileri 2001 yılı anayasa değişikliklerindendir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

10)       I. Ailenin korunması

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

III. Toprak mülkiyeti

IV. Çalışma hakkı ve ödevi

V. Konut hakkı

Hangileri sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasındadır?

a) I-III              b) I-II-III         c) II-III-IV-V               d) I-III-IV-V                e) I-II-III-IV-V

11)       I. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

II. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek

III. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının kabulünü açık oylama ile yapmak

Hangileri TBMM’nin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarıyla ilgili görevlerini gösteren anayasal hükümlerdir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

12 )      I. Bakanlar Kurulu’nun programı kuruluşundan en geç 1 hafta içinde bir bakan   tarafından TBMM’de okunabilir.

II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üyeleri 4 yıl için seçilir.

III. Müsteşarların siyasi sorumluluğu yoktur.

Anayasal ve idari düzen açısından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

13)       I. Bakanlar Kurulu

II. Başbakanlık

III. Bakanlık

Yukarıdakilerden hangileri ilk defa 1982 Anayasası ile yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında sayılmıştır?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

14) İdarenin yargı yolu ile denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen kısıntıyı ve hükümet ya da hükümet dışındaki idari bir kuruluşun yargı denetimi dışında kalan bazı üst siyasal idare etkinliklerini ifade etmek için hangi kavram kullanılmaktadır?

a)      Hükümet tasarrufları

b)      Yargı yolunu kapayan yasalar

c)      Yasama kısıntısı

d)      Kanuni kısıntı

e)      İdare kısıntısı

15)       I. Sayıştay                    II. Uyuşmazlık Mahkemesi                    III. Yüksek Seçim Kurulu

Anayasa yargısına göre hangileri yüksek mahkeme değildir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız III                  c) I-II                   d) I-III                 e) I-II-III

16) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü hangisinin ilgili kuruluşudur?

a)      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

b)      Başbakanlık

c)      Ulaştırma Bakanlığı

d)      İçişleri Bakanlığı

e)      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

17) Hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer almaz?

a)      Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü

b)      Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü

c)      Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

d)      Milli Kütüphane Başkanlığı

e)      Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

18)       I. 1924             II. 1961            III. 1982

Devlet Planlama Teşkilatı hangi anayasalarda düzenlenmiştir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) II-III                e) I-II-III

19) Anayasa kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Anayasa siyasal bir belgedir

b)      Anayasa hukuksal bir belgedir

c)      İçerik bakımından devletin temel erklerinin kuruluşuyla veya işleyişiyle ilgili her kural için anayasal niteliktedir denemez.

d)      Eğer bir kural normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alıyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.

e)      Eğer bir kural kanunlardan daha zor bir yöntemle değiştirilebiliyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.

20)       I. Anayasacılık düşüncesi 18.yy sonlarında ortaya çıkmıştır.

II. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1787 ABD Anayasasıdır.

III. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1791 Fransız Anayasasıdır.

IV. Dünyanın ilk anayasası Manga Carta’dır.

V. Anayasacılık düşüncesi Antik Yunan’a dayanır.

Anayasacılık düşüncesi ve doğuşu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I-III              b) I-II-III         c) II-III-IV-V               d) I-III-IV-V                e) I-II-III-IV-V

21) Osmanlı İmparatorluğu dönemi anayasal gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Osmanlı’da Divan, devlet yetkilerini paylaşan değil, sadece danışma organıdır biçiminde nitelendirilemez.

b)      Tanzimat Fermanı’nda kanunları hazırlamak için bir makam öngörülmüştür.

c)      İslami kuralların Batı hukuk kural ve kurumları yanında uygulandığı ve Cumhuriyete kadar devam eden ikili uygulamanın başlangıcı Islahat Fermanı değil, Tanzimat Fermanı’dır.

d)      Osmanlı’daki anayasacılık hareketi Jön Türklere değil, Genç Osmanlılar Hareketi’ne dayanır.

e)      İlk Osmanlı anayasası Sened-i İttifak değil, Kanun-i Esasi’dir.

22) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan hükümlerden biri değildir?

a)      Devlet gelirlerinin kanuniliği ilkesi

b)      Mali güce dayanan vergileme

c)      Yargılamanın aleniliği

d)      Eşitlik ilkesi

e)      Askerliğin dört-beş yıl sürmesi

23) Kanun-i Esasi’ye göre kanunların din kurallarına ve anayasaya uygunluğunu denetleme görevi hangisine aittir?

a)      Şeyhülislam

b)      Heyet-i Vükela

c)      Heyet-i Ayan

d)      Heyet-i Mebusan

e)      Meclis-i Umumi

24)       I. Osmanlı devletinin dini, İslam’dır.

II. Şeyhülislam, Bakanlar Kurulu’nun bir üyesidir.

III. Kanunların din kurallarına uygunluğu denetlenecektir.

Kanun-i Esasi’de yukarıdaki hangi hükümler devletin teokratik niteliğinin açık kanıtlarıdır?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) I-III                 e) I-II-III

25) Kanun-i Esasi ve hükümleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Heyet-i Mebusan, iki dereceli seçimle dört yıl için seçilir.

b)      Bütün anayasalarımızın ortak özelliği olan “milletin temsili” ilkesi geçerlidir.

c)      Heyet-i Mebusan, gizli oyla seçilir.

d)      Milletvekili seçilme yeterliliği anayasayla değil, seçim kanunu ile belirlenmiştir.

e)      Kanun-u muvakkat çıkarma yetkisi ilk halinde mevcuttur.

26) Osmanlı’da başvekaletlik makamı ne zaman oluşturulmuştur?

a)      II. Mahmut döneminde

b)      Tanzimat döneminde

c)      I. Meşrutiyet döneminde

d)      II. Meşrutiyet döneminde

e)      Padişahın yürütme yetkisini kısıtlayacak böyle bir uygulama hiçbir dönem olmamıştır.

27) Kanun-i Esasi’de hangisi temel haklar bölümünde yer almaz?

a)      İbadet hürriyeti

b)      Ticaret serbestisi

c)      Haberleşme özgürlüğü

d)      Dilekçe hakkı

e)      Tabii yargı ilkesi

28)

I.                    Kanunsuz emir ilkesi

II.                 Yasama dokunulmazlığı

III.               Yüce Divanın kurulması

IV.              Yetki genişliği

V.                 Olağanüstü hal

Yukarıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi ile ilk defa düzenlenen hükümler arasında yer alır?

a) IV-V            b) I-II-V          c) II-III-IV-V               d) I-III- IV-V               e) I-II-III-IV-V

29) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın yargı güvencesi ile ilgili düzenlemelerinden biri değildir?

a)      Tahkimin mümkün olmaması

b)      Hakimlerin azlolunamayacağı ilkesi

c)      Kanuni hakim güvencesi

d)      Mahkemelerin görev alanlarına giren bir davaya bakmaktan kaçınamayacağı

e)      Hak arama özgürlüğü

30) Hangisi 1876 Anayasası’nın 1909 yılı değişikleri arasında yer almaz?

a)      Bakanların Meclis’e karşı bireysel olarak sorumlu olacakları

b)      Bakanların Meclis’e karşı birlikte sorumlu olacakları

c)      Bakanlar Kurulu’nun Meclisi fesh edebileceği

d)      Meclis’in Bakanlar Kurulu’nu güvensizlik oyu ile düşürebileceği

e)      Padişah kararları için karşı-imza kuralı

31) Hangisi 1876 Anayasası’nın Meclis üyeleri ile ilgili düzenleme ve uygulamalarından biri değildir?

a)      Oy vermekten kaçınamayacakları

b)      İki heyete aynı anda üye olamayacakları

c)      Görüşmeleri Türkçe yapacakları

d)      Memuriyetle Meclis üyeliğinin bağdaşmayacağı

e)      Mebusan üyelerinin seçiminde genel seçim ilkesi uygulanmıştır.

32)

I.                    1878 yılına kadar iki seçim yapılmıştır.

II.                 1878 yılında resmen yürürlükten kaldırılmıştır.

III.               1909 yılında yeni bir anayasa yapılmıştır.

Hangileri Kanun-i Esasi’nin uygulanması ve yürürlüğünün sona ermesi ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) II-III                e) I-II-III

33)       I. Yumuşak bir anayasa olarak nitelendirilemez

II. Meclis seçimleri iki yılda bir yapılır

III. İller özerktir ve başlarında vali bulunur

IV. Kazaların başında kaymakam bulunur

V. Anayasanın üstünlüğü ilkesine yer vermemiştir.

1921 Anayasası ve hükümleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I                     b) IV-V               c) I-V                d) I-IV-V                e) I-II-IV-V

34) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın düzenlemeleri ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?

a)      Anayasanın değiştirilmesinde Cumhurbaşkanı’na veto gibi herhangi bir yetki verilmemiştir.

b)      Tüzükler, Danıştay incelemesi sonucunda çıkarılır.

c)      Cumhurbaşkanın kanunların kabulünde geciktirici veto yetkisi vardır.

d)      Tüzüklerin kanuna aykırılığı iddiası TBMM tarafından çözümlenir.

e)      Sıkıyönetim süresi altı ayı aşmamak üzere ilan edilir.

35)

a)      Bakanların tek tek Meclis tarafından seçilmesi – 1921 Anayasası’nın ilk biçimi

b)      Seçilen Başbakan ve bakanların Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği

c)      Meclisin bakanları onaylaması şartının kaldırılması – 1924 Anayasası

d)      Bakanların sadece güven için Meclise sunulma ilkesi – 1924 Anayasası

e)      Bakanların Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği

CEVAP ANAHTARI

1) C     2) A     3) E      4) E      5) D     6) D     7) E      8) E      9) B     10) E    11) D   12) E

13) B   14 ) A  15) D   16) B   17) A   18) B   19) C   20) B   21) A   22) A   23) C   24) E

25) D   26) A   27) C   28) E    29) A   30) C   31) A   32) D   33) C   34) E    35) E

İdare Hukuk Soruları


1)     İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?
a)     Yasama Organı b)     Yürütme Organı c)     Yargı Organı d)     Hiçbiri

2)     Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)     İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır b)     İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır.
c)     İdare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır. d)İdare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.

3)     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)     Yasama organı ile İdare arasındaki ilişki Hükümet tarafından sağlanır. b)     İdare, yasama organının çıkardığı kanunları uygular.
c)     İdare,Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir.                       d)     İdare, yasama organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalışır.

4)     Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)     İdari yargı,idarenin eylem ve işlemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanların idareye karşı açtıkları davaları karara bağlayan Adli Yargı dışında ayrı bir yargı düzenidir
b)     İcrai karar yasama organının aldığı karardır
c)     İdari usuller,İdari yargı yerlerinde davaların görülmesi esnasında izlenen yargılama usulleridir
d)     Re’sen icra yetkisi İdarenin Danıştay Kararlarını uygulamasıdır

5)     Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir?
a)     Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi    b)     Mahalli halkın ihtiyaçlarının tesbitinde kolaylık
c)     Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır                                                    d)     Yerinen yönetim kuruluşları yeterli mali kaynakları kullanabilirler

6)     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır;  “Hukuk Devletinin Egemen Olabilmesi için”
a)     Temel hak ve hürriyetlerin güvenlik altına alınması gerekir  b)     İdarenin yargısal denetime tabi olması gerekir
c)     Demokratik bir rejimin bulunması gerekir    d)     Yasama ve yürütmenin bir elde toplanması gerekir

7)     Laik devlet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)     Gerektiğinde devlet dine müdahale edebilir               b)     Devlet hiçbir şekilde din kuruluşlarına yardım edemez
c)     Dini inanç ve ibadet Devlet denetimi altında yapılır   d)     Din ve Devlet işleri birbirinden ayrılmıştır,din devlet işlerine, devlette din işlerine karışmaz

8)     Aşağıdakilerden Hukuk Devletinin gereklerindendir?
a)     Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi   b)     İdarede yetki devrinde bulunulması
c)     Mahalli İdare teşkilatlarının kurulmuş olması              d)     İdarenin Tüzük ve Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olması

9)     Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesinin özelliği değildir?
a)     Kullanılan yetki,merkezi iderenin tanıdığı bir yetkidir   b)     Verilen yetkiyi kullanan görevli merkezi idarenin bir memurudur
c)     Yürütülen hizmet merkezi bir hizmettir                         d)     Sorumluluk yetkiyi verene aittir

10)  Hükümet aşağıdaki hallerin hangisinin gerçekleşmesiyle kurulmuş olur?
a)     Başbakanın Bakanları seçmesiyle   b)     Cumhurbaşkanının bakanları atamasıyla
c)     Meclisten güven oyu alınmasıyla      d)     Hükümetin göreve fiilen başlamasıyla

11)  Hükümetin uyum içerisinde çalışabilmesi için Başbakana aşağıdaki yetkilerden hangisi tanınmıştır?
a)     Başbakan,Bakanların hiyerarşik amiri seviyesine yükseltilmiştir
b)     Başbakan,Bakanların görevlerine Anayasa ve Kanunlarla uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici tedbirleri almak yetkisine sahip kılınmıştır
c)     Başbakan, Bakanların görevlerine son verebilme yetkisine sahiptir
d)     Başbakan, sürtüşme çıkaran Bakanın bakanlığınıda üstlenme yetkisine sahip kılınmıştır

12)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)     Milli Güvenlik Kurulu Anayasal bir kuruluştur               b)     MGK, Devletin iç ve dış güvenliği konusunda gerekli her türlü tedbiri tesbit eder
c)     Milil Güvenlik Kurulu kararları tavsiye niteliğinidedir    d)     Milli Güvenlik Kurulu kararları bağlayıcıdır

13)  Danıştay aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaz?
a)     Başbakanlıkça gönderilen Kanun Tasarıları hakkında görüş bildirmek                             b )     Tüzük taslaklarını incelemek
c)     Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş belirtmek d) Dava açılması halinde istimlak edilen gayri menkullerin bedelini yükseltmek

14)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)     Sayıştay,Başbakanlığa bağlı bir denetim organıdır                      b)     Sayıştay, hem idari hemde yargı görevleri olan bir kuruluştur
c)     Sayıştay,sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar d)     Sayıştay, denetimlerini TBMM adına yapar

15)  Vali, aşağıdakilerden hangisini denetlemez?
a)     İlçe,Bucak ve Köyleri b)     Adli ve Askeri Teşkilatı c)     Devlet Daire ve Müesseselerini d)     Özel İdare ve Belediyeleri

16)  Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birimi değildir?
a)     Belediye  b)     Özel İdare c)     Köy  d)     Bucak
17)  Aşağıdakilerden hangisi Merkezi İdarenin Taşra teşkilatı değildir?
a)     İl   b)     İlçe   c)     Bucak   d)     Köy

18)  Aşağıdakilerden hangisi İdari İşlemin iptaline sebep teşkil etmez?
a)     Yetki yönünden hukuka aykırılık   b)     Şekil yönünden hukuka aykırılık  c)     Sebep yönünden hukuka aykırılık   d)     İdari sözleşmeye aykırılık
19)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)     Vali,İl Özel idarenin başı ve yürütme organıdır         b)     Vali,İl İdaresinin başı, İlde Devletin  Hükümetin ve ayrı ayrı her Bakanlığın temsilcisidir
c)     Vali, Kaymakamlık gibi bir meslek memurluğudur    d)     Vali,İl Özel İdarenin İta Amiridir
20)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)     Mahalli idareler birer kamu tüzel kişisidir   b)     Merkezi İdarenin mahalli idareler üzerinde “İdari Vesayet” yetkisi vardır

c)     Mahalli İdareler özerk kuruluşlardır   d)     Mahalli idarelerin kendilerinde ait bir bütçeleri yoktur

21)  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
“Memurun Görevi ile ilgili bir suç işlemesi halinde”
a)     Doğrudan doğruya C.Savcısı dava açar    b)     İdare doğrudan memuru Ceza Mahkemesine yollar
c)     İhbar üzerine İdare Mahkemeleri yargılar   d)     Memurun yargılanabilmesi için Memurun Muhakematı Kanununa göre luzumu Muhakeme kararı verilmesi gerekir

22)  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)     Özel hukuk sözleşmelerinde taraflar arasında eşitlik yoktur           b)     Özel Hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar Danıştayda giderilir
c)     İdari sözleşmelerde taraflardan birinin idare olması şart değildir    d)     İdari sözleşmede taraflardan biri olan idareye bazı üstünlükler tanınmıştır

23)  Osmanlı Devletinde ilk kez hangi belge ile Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıç Güvenliği ilkeleri getilmiştir?
a)     Ferman-ı Adalet   b)     Gülhane Hattı   c)     Islahat Fermanı   d)     Sened-I İttifak
24)  ”Meşrutiyet döneminde,1876 Anayasasına göre Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda Hükümet……………. adıyla Yasama faaiyetlerinde bulunabiliyordu,bunlar Yasaya eşit metinlerdi”
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)     Nizamname   b)     Asar-ı Atika   c)     Memurin Muhakematı    d)     Kanunu Muvakkat

25)  Aşağıdakilerden hangisi kanuna denk değilidir?
a)     Kanunu Muvakkat  b)     Uluslararası anlaşmalar  c)     Kararnameler  d)     Meclis İç Tüzükleri
26)  Memurlar tarafından rüşvet,zimmet ve kaçakçılık gibi suçların işlenmesi halinde hangi yasa hükümleri uygulanır?
a)     Genel Hükümler  b)     Memurun Muhakematı Kanunu  c)     3628 sayılı yasa hükümleri  d)     Ceza Kanunu Hükümleri

27)  Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanlığında düşme sebeblerinden değildir?
a)     Seçilme yeterliliğini kaybetme                                                          b)     Görevini kötüye kullanmaktan tutuklanma

c)     Meclisi Belediye Başkanı hakkında yetersizlik Kararı vermesi      d)     Herhangi bir suçtan 6 ay hüküm giyme
28)  Devlet Memurları Kanununda istihdam şekli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Memur,yardımcı hizmetli,işçi,sözleşmeli personel     b)     Memur,geçici personel ve sözleşmeli personel
c)     Memur,geçici personel,sözleşmeli personel ve işçi   d)     Memur,sözleşmeli personel,geçici personel ve işçi

29)  Devlet Memurları Kanununda öngörülen hizmet sınıfları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)     Emniyet Hizmetleri Sınıfı  b)     Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  c)     Milli Savunma Hizmetleri Sınıfı  d)     Teknik Hizmetler Sınıfı
30)  Takisrli Suçlar hariç hangi cezaya çarptırılanlar devlet memuru olamazlar?
a)     Ağır hapis ve 6 aydan fazla cezaya çarptırılanlar          b)     Ağır para cezasına çarptırılanlar
c)     Ağır hapis veya 3 ay hapis cezası                                 d)     Başbakanlığın açtığı manevi tazminat davası
31)  Devlet Memurlarının sahip olduğu genel haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)     Güvenlik hakkı   b)     Emeklilik hakkı  c)     Müracaat ve şikayet hakkı   d)     Sözleşme hakkı
32)  Bir ildeki günlük çalışmaların başlama ve bitme saatlerini kim belirler?
a)     Bölge Çalışma Müdürü  b)     Vali  c)     Devlet Personel Dairesi  d)     Her kurumun en üst yöneticisi
33)  Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)     Siyasi Partiye girmek                                       b)     Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak

c)     Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak      d)     Özürsüz olarak bir yılda 30 gün işe gelmemek
34)  Gerekli görülen hallerde ihtiyati bir tedbir alınması gerektiğinde görevden uzaklaştırmaya aşağıdaki makamlardan hangisi yetkili değildir?
a)     Atamaya yetkili amir  b)     Genel Müdürlük Müfettişleri  c)     Yüksek Disiplin Kurulu  d)     Valiler ve Kaymakamlar
35)  Aşağıdakilerden hangisi Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna göre yargılama işleminin yapılabilmesi için şart değildir?
a)     Kişinin memur olması  b)     Mağdurun memur olması  c)     Memurun suç işlemesi   d)     Suçun görevden doğması
36)  Anayasaya göre Yüksek İdare Mahkemesi,danışma ve inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Danıştay  b)     Yargıtay  c)     Sayıştay  d)     Anayasa Mahkemesi
37)  İdare Mahkemelerinin tek yargıçla verdiği karalara itiraz mercii neresidir?
a)     Yargıtay  b)     Danıştay  c)     Sayıştay  d)     Bölge İdare Mahkemesi

38)  Memura görevinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesine ne denir?
a)     Aylıktan kesme  b)     Kınama  c)     Uyarma  d)     Meslekten Çıkarma
39)  İl İdare Kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)     Vali   b)     Defterdar   c)     Emniyet Müdürü  d)     Milli Eğitim Müdürü
40)  Memurun Muhakematı Hakkında Kanun,aşağıdaki suçlardan hangisinde uygulanmaz?
a)     Suç delillerini yok etmek  b)     Görevi İhmal  c)     Vazifeyi Suistimal  d)     Zimmet

41)  Tüzükler hangi organın incelemesinden geçer?
a)     Danıştay  b)     Yargıtay c)     Sayıştay  d)     Anayasa Mahkemesi
42)  Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden değilidir?
a)     Kanununları görüşmek üzere Meclise göndermek           b)     Anayasa değişikliklerini gerekli gördüğünde halk oyuna sunmak
c)     Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek                                d)     Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak

43)  Kanun Hükmünde Kararnamenin yargısal denetimini hangi kuruluş yapar?
a)     Anayasa Mahkemesi  b)     TBMM  c)     Yargıtay  d)     Danıştay
44)  Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun görevlerinden değilidir?
a)     Yasalara saygılı olmak b)     Tarafsızlık  c)     Liyakatli olmak  d)     Amirin emrine itaat

45)  İl Teşkilatının yönetiminide görev almayan organ hangisidir?
a)     Vali  b)     İl İdare Şube Başkanları  c)     İl İdare Kurulu   d)     İl Disiplin Kurulu
46)  Devlet Memuruluğuna alınacak olanlarda aranmayan genel koşul hangisidir?
a)     Türk vatandaşı olmak                                                                      b)     Askerliğini yapmış olmak

c)     Kamu hizmetlerinden ve haklarından mahrum olmamak                  d)     En az ortaokul mezunu olmak
47)  Aynı Belediye ve Köy sınırları içinde devlet memuruluğuna atanan Devlet Memuruları kaç iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar?
a)     1 iş günü  b)     3 iş günü  c)     10 iş günü  d)     15 iş günü
48)  Devlet Memuruları aşağıdaki hangi  yasaklara uymak zorundadırlar?
a)     Birlikte çekilme yasağına   b)     Grev yasağına c)     Ticaret yasağına  d)     Hepsi
49)  Bir idari makamın yaptığı işlem veya eylemi geri alması, muhtevasını değiştirmesi veyahut yürütmeyi durdurması için yapılan müracaata ne denir?
a)     Hiyerarşik Müracaat   b)     Doğrudan doğruya müracaat c)     İdari vesayet makamına müracaat  d)     Kanuni müracaat
50)  Aşağıdaki hallerden hangisinde Devlet Memuruluğu sona erer?
a)     Çekilme  b)     Emeklilik  c)     Şartlarda eksiklik  d)     Hepsi
51)  Aşağıdaki yardınlardan hangisi T.C Emekli Sandığı vasıtasıyla alınabilir?
a)     Emekli Aylığı  b)     Malullük aylığı  c)     Ölüm yardımı   d)     Hepsi
52)  Personel ile ilgili yönetmelikler hangi makamın onayı ile yürürlüğe girer?
a)     Cumhurbaşkanı b)     Bakanlar Kurulu  c)     TBMM d)     Başbakanlık

53)  Aşağıdaki cezalardan hangisine yargı yolu kapalıdır?
a)     Aylık kesimi  b)     Uyarma,kınama  c)     Terfiinin gecikmesi  d)     Memuriyetten çıkarma
54)  İdare kavramı bazen bir teşkilatı bazende bir faaliyeti anlatmaktadır.İdari Teşkilattan kasıt nedir?
a)     Merkezi İdare  b)     Kamu Kuruluşları  c)     Belediyeler  d)     Hepsi

55)  Görevden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içerisinde soruşturmaya başlanır?
a)     10 iş günü  b)     15 iş günü  c)     25 iş günü  d)     30 iş günü

56)  Taksirli suçlardan ne kadar ceza alanların memuriyeti sona erdirilir?
a)     6 ay  b)     1 yıl  c)     2 yıl  d)     Hiçbiri
57)  Devlet Memurlarının maazeret izni kaç gündür?
a)     10 gün  b)     5 gün c)     7 gün   d)     15 gün
58)  Kanunen geçerli bir işlemde baş asli unsurların bulunması gerekir.Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Yetki,şekil,sebep,konu,amaç  b)   Görev,metin,niçin,nasıl,ne zaman  c)   Makam,memur,yazı,imza,mühür d)   Mahkeme,savcı,sanık,tanık,avukat
59)  Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
a)     Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri  b)     Hakimler ve Savcılara Yüksek Kurulu üyelerinden biri
c)     Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinden en kıdemli olanı  d)     TBMM Adalet divanı üyelerinden biri

60)  Kamu görevlileri aşağıdaki hallerden hangisinde emeklilik haklarını kaybederler?
a)     Türk vatandaşlığından çıkarılanlar                                                                    b)     Yabancı bir devletin uyruğuna girenler
c)     Hükümetten izin almadan yabancı memleketlerde görev kabul edenler          d)     Hepsi
61)  Emekli aylığının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmaz?
a)     Katsayı  b)     Hizmet  c)     Yaş  d)     Gösterge
62)  Tüzüklerin iptali için hangi merciye dava açılır?
a)     Danıştaya  b)     Anayasa Mahkemesine  c)     Sayıştaya  d)     Uyuşmazlık Mahkemesine
63)  Kanun yararına temyiz yoluna kim başvurabilir?

a)     Danıştay Başkanı  b)     Danıştay Başsavcısı  c)     İdare Mahkemesi Başkanı  d)     Danıştay Kanun Sözcüsü
64)  Aşağıdakilerden hangisi Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre karar vermeye yetkili değilidir?
a)     İl İdare Kurulu  b)     İdare Mahkemesi  c)     İlçe İdare Kurulu  d)     Danıştay 2.Dairesi

65)  65.İdarenin taktir yetkisini kullanırken uymak zorunda olduğu ilke hangisidir?
a)     İdare Kanunların koyduğu sınırlar içinde kullanmalıdır   b)     Eşitlik ilkesine önem vermelidir
c)     Taktir yetkisi kamu yararı için kullanılmalıdır                     d)     Hepsi
66)  Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin Hükümet İşlevi ile ilgilidir?
a)     Ceza evlerinin bakımı ve ıslahı          b)     Kamu düzenini sağlamaya yönelik kolluk görevlilerinin adli ve idari bir takım yetkilerinin arttırılması
c)     Milli Güvenliğin sağlanması konusunda gerekli politikaların saptanması d)     Demiryolu taşımacılığına ilişkin olarak ücret tesbiti yapılması
67)  Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti ilkesinden değilidir?
a)     Kuvvetler Ayrılığı  b)     Kanuni idare  c)     Parlementer Hükümet Sistemi  d)     Yargısal denetim
68)  Genel Yönetimin taşra kuruluşları arasında bulunan yüksek kamu görevlilerine belli konularda kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi aşağıdakilerden hangi kavramın tanımıdır?
a)     Yerel Yönetim  b)     Hizmetsel Yönetim  c)     İmza Yetkisi  d)     Yetki Genişliği

69)  Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici işlemlerinden biri değilidir?
a)     İçtihadı birleştirme kararı  b)     Kaide Kararnameler  c)     Nizamnameler  d)     Yönetmelikler
70)  Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin özelliklerinden değilidir?
a)     Tüzel Kişilikleri vardır  b)     Bütçeleri genel bütçeye dahildir  c)     Merkezin vesayet denetimi altındadırlar  d)     Özerkliğe sahiptirler
71)  Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değilidir?
a)     Kamu malları satılamaz b)     Haciz edilemez   c)     Vergi gibi yükümlülükleri yoktur  d)     Zaman aşımı ile sahip olunabilirler

72)  Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukukunda boşluk doldurma yöntemlerinden biri değildir?
a)     Kıyas  b)     Yürülükten kaldırılmış bir yasayı yeniden yorumlayıp uygulama  c)     Hukukun genel ilkelerinden faydalanma    d)     Yeni kural koyma
73)  Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelinden biri değildir?
a)     Adalet Bakanı  b)     Milli Savunma Bakanı  c)     İçişleri Bakanı  d)     Dışişleri Bakanı
74)  Devlet Denetleme Kurulu kime bağlı olarak çalışır?
a)     Başbakana  b)     Bakanlar Kuruluna  c)     Cumhurbaşkanına  d)     Genelkurmay Başkanına

75)  Vali,

a)     Devletin Temsilcisidir  b)     Hükümetin Temsilcisidir c)     Devletin ve Hükümetin Temsilcisidir d)     Hiçbiri

76)  Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetim kurulu üyelerinden biri  değildir?
a)     Yazı İşleri Müdürü b)     Sağlık Ocağı Hekimi c)     Milli Eğitim Müdürü d)     Hiçbiri
77)  İl Daimi Encümen üyeleri İl Genel Meclisi üyeleri arasından kaç yıllığına seçilir?
a)     1  b)     2  c)     3  d)     4
78)  Belediye Meclisince kabul edilen Belediye bütçesi en büyük Mülki Amir tarafından ne kadar süre içinde hazırlanır?
a)     1 hafta  b)     2 hafta  c)     20 gün   d)     30 gün
79)  Köyün isteğine bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine hangi mercii karar verir?
a)     Köy İhtiyar Meclisi  b)     Köy Muhtarı   c)     Köy Derneği  d)     Köyün bağlı olduğu Mülki Amir
80)  İdari kararlar hangi yolla ortadan kalkmaz?
a)     Yargı  b)     Belli bir sürenin geçmesi  c)     İşlemi yapan makamın geri alma iradesi  d)     İlgilinin istemiyle
81)  Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memuruları Kanununda öngörülen sınıflardan değildir?
a)     Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  b)     Yardımcı Hizmetliler Sınıfı  c)     Yerel Yönetim Hizmetleri Sınıfı  d)     Teknik Hizmetliler Sınıfı

82)  Devlet Memurları bulundukları yerde göreve atanmaları halinde,atama emrinin kendilerine duyurulmasından itibaren ne kadar süre içinde göreve başlamak zorundadırlar?
a)     24 saat  b)     48 saat  c)     1 hafta  d)     15 gün
83)  İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur;
a)     Memurlukla ilişiği kesilir  b)     Disiplin cezası verilir  c)     Üçüncü bir sicil amirinin yanına atanır  d)     Hiçbiri
84)  Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir?
a)     Kamu malları kamulaştırılamaz                                                          b)     Kamu mallarına zaman aşımı ile sahip olunamaz

c)     Kamu mallarının hepsinin tapu kütüğüne yazılması gerekir              d)     Kamu malları vergiden muaf tutulmuşlardır
85)  Aşağıdakilerden hangisi Mahalli idarelerden değilidir?
a)     İlçe  b)     İl Özel İdaresi   c)     Belediye  d)     Köy
86)  Aşağıdakilerden hangisi yönetim hukukunun özelliklerinden biri değildir?
a)     Dağınık bir hukuk dalıdır  b)     Bir içtihad hukukudur  c)     Eskiden beri var olan yani eski bir hukuk dalıdır  d)     Taraflar arasında eşitsizlik vardır
87)  Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin faydalarından değilidir?
a)     Devlet yönetiminde birliği sağlar  b)   Hizmetler ülkeye eşit dağılır  c)   Kamu görevlileri yerel etkilerden kurtulur  d)  Demokrasi ilkesine uygundur

88)  Milli Güvenlik Kurulu ayda kaç kez toplanır?
a)     2  b)     1   c)     3  d)     Hiçbiri
89)  Belediye Meclisinin dağılmasına hangi makam karar verir?
a)     Bakanlar Kurulu                      b)     İçişleri Bakanı  c)     Danıştay       d)     Vali veya Kaymakam
90)  Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğu sınıflarından biri değilidir?
a)     Yardımcı Hizmetliler Sınıfı  b)     Mülki idare Amirliği Sınıfı  c)     Milli İstihbarat Hizmetleri  Sınıfı   d)     Hakimlik Hizmetleri Sınıfı
91)  Aşağıdakilerden hangisi devlet memurulğuna girişte genel koşullardan biri değilidir?
a)     Öğrenim  b)     Yaş   c)     Cinsiyet  d)     Vatandaşlık

92)  Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununa göre çekilmiş sayılma sebeblerinden değilidir?
a)     Başka bir göreve atandığında kanuni süre içinde göreve başlamaması

b)     Kadro açığındaki memurun eski sınıf ve derecesine eşit bir göreve atanması halilnde göreve başlamaması
c)     Terhislerinden sonra belli bir süre içinde göreve başlamaması
d)     Hiçbiri
93)  Kamu malları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)     Satılamaz,kamulaştırılamaz b)     Zaman aşımı ile sahip olunamaz  c)     Haciz edilemez                               d)     Mali yükümlülüklere tabidir
94)  Yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerinin dışında bir kuruluş tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
a)     Hukuki Tasarruf  b)     İdari Tasarruf  c)     İdari Vesayet  d)     Teftiş

95)  Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dalı değildir?
a)     İdare Hukuku  b)     Ceza Hukuku  c)     Ticaret Hukuku  d)     Mali Hukuk
96)  Aşağıdakileden hangisi çoğulcu demokrasinin temel ilkelerinden değilidir?
a) Çoğunluğun yönetme hakkı                                 b) Muhalefet etme özgürlüğü

c)Temel hak ve özgürlüklerin korunması                d)Siyasal kararlar alacak kişilerin atama ile başa gelmesi
97)  ”İdari Denetim” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangsi doğrudur?
a)     İdarenin faaliyetleri yasama yürütme organalarınca denetlenir      b)     idare kendi içinde oluşturduğu denetim organlarınca da denetlenir

c)     Faal idare içinde denetim şekli hiyerarşi ve vesayet denetimidir    d)     Hepsi doğrudur
98)  Devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından en etkili olur?
a)     Hukuk kurallarının yazılı olarak belirlenmesi                                       b)     Yöneticilerin eğitim düzeyinin yüksek olması
c)     Yönetim birimleri arasında koordinasyonunun sağlanması             d)     Yasama,yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı organlara verilmesi
99)  Aşağıdakilerden hagisi Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan değilidir?
a)     Barolar  b)     Emekli Sandığı  c)     Ticaret ve Sanayi Odaları  d)     Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri
100) Kamu Hizmetleri devamlılık arz eder,kaç gün boyunca göreve gelmeyen memur çekilmiş sayılır?
a)     7 gün  b)     10 gün   c)     15 gün  d)     20 gün

101) Aşağıdakilerden hangisi en üst İdari Yargı organıdır?
a)     Danıştay  b)     Yargıtay   c)     Anayasa Mahkemesi        d)     Sayıştay
102)  Yürütme yetkisini…………….yerine getirir.
a)     Başbakan   b)     TBMM  c)     Bakan  d)     Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
103)  Milli Güvenlik Kurulunun gündemini kim belirler?
a)     Başbakan      b)     Cumhurbaşkanı  c)     Genelkurmay Başkanı       d)     Genel Sekreter

104)  Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlardan kimin başkanlığında toplanır?
a)     Başbakan   b)     Genelkurmay Başkanı  c)     Meclis Başkanı  d)     Genel Sekreter

105)          Aşağıdakilerden hangisi Devlet Planlama Teşkilatının görevi değilidir?
a)     Devletin iktisadi ve sosyal politikasında hükümete yardımcı olmak  b)     Kalkınma ilkelerini saptamak
c)     Ulusal güvenlik politikasını saptamak                                                               d)     Beş yıllık kalkınma planı hazırlamak

106)          Dördüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilemezse ne olur?
a)     Hükümet düşer    b)     TBMM fesh edilir  c)     Başbakanın görevine son verilir    d)     Beşinci tura geçilir


CEVAPLAR

1)   B 11)  B 21)  D 31)  D 41)  A 51)  D 61)  C 71)  D 81)  C 91)  C 101) A
2)     D 12)  D 22)  D 32)  B 42)  C 52)  B 62)  A 72)  B 82)  A 92)  D 102) D
3)     D 13)  D 23)  A 33)  C 43)  A 53)  B 63)  B 73)  A 83)  C 93)  D 103) B
4)     A 14)  A 24)  D 34)  C 44)  C 54)  D 64)  B 74)  C 84)  C 94)  C 104) A
5)     D 15)  B 25)  C 35)  B 45)  D 55)  A 65)  D 75)  C 85)  A 95)  D 105) C
6)     D 16)  D 26)  C 36)  A 46)  B 56)  D 66)  C 76)  D 86)  C 96)  D 106) B
7)     D 17)  D 27)  B 37)  D 47)  A 57)  A 67)  C 77)  A 87)  D 97)  D
8)     A 18)  D 28)  D 38)  C 48)  D 58)  A 68)  D 78)  A 88)  B 98)  D
9)     D 19)  C 29)  C 39)  C 49)  B 59)  A 69)  A 79)  C 89)  C 99)  B
10)  B 20)  D 30)  A 40)  D 50)  D 60)  D 70)  B 80)  D 90)  D 100)  B
1)   B 11)  B 21)  D 31)  D 41)  A 51)  D 61)  C 71)  D 81)  C 91)  C 101) A
2)     D 12)  D 22)  D 32)  B 42)  C 52)  B 62)  A 72)  B 82)  A 92)  D 102) D
3)     D 13)  D 23)  A 33)  C 43)  A 53)  B 63)  B 73)  A 83)  C 93)  D 103) B
4)     A 14)  A 24)  D 34)  C 44)  C 54)  D 64)  B 74)  C 84)  C 94)  C 104) A
5)     D 15)  B 25)  C 35)  B 45)  D 55)  A 65)  D 75)  C 85)  A 95)  D 105) C
6)     D 16)  D 26)  C 36)  A 46)  B 56)  D 66)  C 76)  D 86)  C 96)  D 106) B
7)     D 17)  D 27)  B 37)  D 47)  A 57)  A 67)  C 77)  A 87)  D 97)  D
8)     A 18)  D 28)  D 38)  C 48)  D 58)  A 68)  D 78)  A 88)  B 98)  D
9)     D 19)  C 29)  C 39)  C 49)  B 59)  A 69)  A 79)  C 89)  C 99)  B
10)  B 20)  D 30)  A 40)  D 50)  D 60)  D 70)  B 80)  D 90)  D 100)  B

Yazar Hakkında

Bilgisayarla yaşamayı bir tarz olarak benimsemiş, teknoloji ile tamamen içli dışlı bir; web tasarımcı, yazılımcı, donanımcı, blog yazarı ve bilgisayar mühendisidir.

B.Selçuk ÖKSÜZ
B.Selçuk ÖKSÜZ kullanıcısının tüm yazıları.

Arama Sorguları

  • Belediye başkanını kim görevden alır (1338)
  • belediye başkanını görevden kim alır (529)
  • en yüksek idari yargı birimi (216)
  • En yüksek idari yargı birimi hangisidir (166)
  • Devlet denetleme kurulu hangisine bağlıdır (163)
  • valiyi kim görevden alır (110)
  • il genel meclisi üyeleri kaç yıllığına hangi seçimlerle belirlenir (97)
  • sayıştay kime bağlıdır (84)
  • belediye baskanini gecici olarak gorevden kim alir (69)
  • belediye başkanını geçici olarak kim görevden alır (65)
Advertisement

Bu Yazıyı Beğendiniz Mi?

0

Bir Cevap Yazın

Sizin Yorumunuz Nedir?

%d blogcu bunu beğendi:
Gizlilik Hakları